Plataforma per la llengua

En ple segle XXI, els drets dels catalanoparlants es continuen vulnerant. Per donar a conèixer aquesta situació, el Test DiscriminCATS planteja diferents preguntes tipus test sobre 9 casos reals que mostren les discriminacions
que rep la nostra llengua.

FES EL TEST

i ajuda’ns a denunciar-ho!

Llegeix les bases legals aquí

Selecciona un d’aquests casos de discriminació
i posa’t a la pell dels afectats responent tres preguntes:

X
Omple el formulari i comença el test:

Introdueix tots els camps obligatoris.

Introdueix una direcció de correu vàlida.

Has d'acceptar la política de privacitat i l'avís legal.

Introdueix tots els camps obligatoris.

* Aquests camps són obligatoris per poder fer el test i optar a un dels 5 premis que sortegem.
He llegit i accepto la política de privacitat i l’avís legal*

Les dades personals que ens faciliteu a través d'aquest formulari seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial per la PLATAFORMA PER LA LLENGUA.

Així mateix, podrem comunicar-nos amb vós per via electrònica o telefònica, basant-nos en l'interès legítim de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, per comunicar-vos informació sobre novetats, activitats, campanyes o actes organitzats per PLATAFORMA PER LA LLENGUA, i altres comunicacions que puguin resultar del vostre interès.

En cap cas cedirem les vostres dades personals a tercers sense el vostre consentiment previ.

El període de conservació de les dades serà el necessari per al manteniment de la relació i un màxim de 5 anys un cop finalitzada.

Durant la vostra relació amb l’entitat, i estrictament per a la gestió de les vostres dades personals, PLATAFORMA PER LA LLENGUA podrà emprar programari per desar-les als EUA. Aquesta transferència està emparada en l’ús de clàusules contractuals tipus amb els proveïdors pertinents.

Des de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, complim amb totes les garanties legals establertes per a protegir la privacitat de les vostres dades personals.

En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si escau, el dret de portabilitat i de limitació del tractament, recollits al RGPD (UE) 2016/679, dirigint-vos al carrer de Sant Honorat, 7, principal 1a 08002 de Barcelona o mitjançant correu electrònic a dades@plataforma-llengua.cat. En qualsevol cas, podreu dirigir-vos a l’autoritat de protecció de dades (www.agpd.es) per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels vostres drets.

VALIDESA

La promoció és vàlida des del 12/06/2019 al 03/07/2019.

Promoció vàlida per a majors de 18 anys.

MECÀNICA

1) La participació al test de la campanya ‘El català, sona bé?’ és totalment lliure.

2) Està limitada a una participació per persona.

3) S’han de respondre 10 preguntes sobre l’ús de la llengua catalana.

4) Entre tots els participants, el 4 de juliol del 2019, se sortejaran 3 entrades dobles per al Canet Rock, festival de música en català que se celebrarà el pròxim 6 de juliol a Canet de Mar.

5) La Plataforma per la Llengua es posarà en contacte amb els guanyadors i proporcionarà instruccions per obtenir el premi. En cas que no es pugui contactar amb algun guanyador en un període de 24 hores, el premi s’assignarà al següent candidat a la llista. Si tampoc s’aconsegueix contactar-hi, el premi quedarà desert.

6) La participació en el concurs fraudulentament (ús de robots, sistemes no manuals, etc.) donarà lloc a l'eliminació automàtica del concurs, sense dret al premi.

RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA ORGANITZADORA

La Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer, amb domicili social C/ Sant Honorat 7, principal 1a, 08002 de Barcelona organitza diferents accions de participació i concursos que es desenvolupen a través dels seus portals web o d’altres plataformes.

Tot participant ha de complir amb les següents bases generals de participació:

1. Qui hi pot participar

Les accions de participació de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer bàsicament es dirigeixen a majors de 18 anys que resideixin al territori espanyol.

No podran participar en el concurs les persones que hagin participat en la seva organització, ni els treballadors de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer ni els seus familiars directes.

2. Mecànica de participació

La participació en els concursos o accions de participació que organitza la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer és gratuïta i les modalitats de participació poden ser les següents:

1. Concursos o accions de participació en les que és necessari estar registrat al portal de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer com a usuari. En aquest cas, per poder-se registrar al portal és imprescindible tenir més de 18 anys.

2. Participacions mitjançant el correu electrònic, trucades telefòniques, o d’altres formes de comunicació similars.

3. Participacions mitjançant les xarxes socials, organitzades als espais de les presències oficials de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer a les xarxes socials, o bé vehiculades a través d’una etiqueta identificativa.

Les accions de participació podran tenir unes condicions particulars que complementin les condicions generals. El fet de participar en qualsevol acció comporta l’acceptació de les condicions particulars si hi ha, com també les generals.

En cada acció es determinarà com a mínim la mecànica de participació específica, els terminis de participació, l’àmbit territorial i la descripció del premi en el cas que existeixi.

3. Premis

Hi haurà concursos o accions de participació en les que els participants podran obtenir premis directament de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer o d’alguna entitat col·laboradora. En el cas que l’organitzador i el lliurador del premi sigui exclusivament la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer, les condicions per al gaudiment són les següents:

a. Descripció

En els concursos en què es doni un determinat premi, aquest podrà ser en metàl·lic o en espècie. Al portal de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer s’informarà de les característiques concretes del premi a aconseguir, i en el cas que es publiqués alguna fotografia, aquesta seria bàsicament a nivell orientatiu.

En el cas de premis en espècie, el responsable del producte entregat serà el fabricant o distribuïdor a l’estat espanyol. Les reclamacions o queixes dels productes s’hauran de fer directament a aquestes empreses.

Els premis concedits quedaran subjectes a les obligacions fiscals i tributàries de conformitat amb la normativa en vigor. Així, la concessió del premi constituirà un guany patrimonial pel guanyador, que quedarà sotmès a tributació pel seu IRPF (en el cas de persones físiques) o per l'impost sobre societats (en el cas d'entitats subjectes a aquest impost).

En tot cas, el premi obtingut serà objecte de retenció o ingrés a compte sempre que el seu valor fiscal sigui superior a 300 euros en el cas de guanyadors persones físiques, o superior a 300,51 euros en el cas de persones jurídiques.

En cas que es tracti d'un premi en metàl·lic, la retenció serà del 20% sobre l’import del premi (base de retenció), mentre que en el cas de premis en espècie l'ingrés a compte serà del 21% sobre el resultat d’incrementar el valor d'adquisició del premi en un 20%, d'acord amb la normativa en vigor. En el cas que la naturalesa del premi ho requereixi (com podria ser el cas de viatges), les dades identificatives dels guanyadors es comunicaran a aquestes empreses als únics efectes de formalitzar el seu gaudiment.

En el cas que guanyis un premi, hauràs de complir amb les obligacions tributàries i fiscals que corresponguin.

b. Entrega dels premis

Una vegada finalitzat el concurs, l’equip de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer que l’hagi organitzat es posarà en contacte amb els guanyadors de manera telefònica, a través del correu electrònic que l’usuari hagi facilitat en el moment de registrar-se com a usuari dels portals de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer, per missatgeria privada en el cas de xarxes socials o d’altres mètodes compatibles amb la privacitat de les seves dades.

Depenent de la quantia del premi, la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer enviarà al guanyador el document d’acceptació del premi, el qual s’haurà de retornar a la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer acceptant les seves condicions.

L’organització del concurs estarà facultada a sol·licitar al guanyador la informació complementària que fos necessària i pertinent per poder fer efectiu el premi.

En el cas que no es procedís a l’acceptació del premi o no s’enviés la informació sol·licitada en el termini sol·licitat pel programa, si és possible aquest passaria al següent participant finalista o en últim cas podria declarar-se desert. En tot cas, el termini màxim de recollida de premis serà de tres mesos.

Per causes excepcionals, la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer podrà canviar el premi objecte de l’acció de participació per un altre similar i del mateix import econòmic. En aquest cas, informarà convenientment als participants dels motius dels canvis.

Per poder lliurar-te el premi, hauràs de signar el document d’acceptació.

4. Cessió dels drets d’imatge

El guanyador dels concurs o els usuaris que enviïn continguts generats per ells per participar en les accions proposades per la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER autoritzen la publicació del seu nom i població en qualsevol activitat promocional relacionada amb l’acció de participació.

Amb caràcter general, en tots els concursos s’informarà del nom del guanyador i de la seva població. En cas que el contingut enviat sigui la seva pròpia imatge, pel fet de participar en l’acció implica que la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER podrà difondre-la pels seus mitjans de comunicació sempre dins de l’àmbit del mateix concurs.

Aquestes activitats no comportaran cap tipus de remuneració.

5. Xarxes socials.

La PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER té presència a les principals xarxes socials amb les seves pàgines i perfils oficials.

En cada una de les xarxes s’informa de temes relacionats amb les accions i activitats de la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER. El fet de publicar determinada informació en una xarxa social no suposa que es concedeixi una llicència d’ús il•limitada per a l’esmentat contingut, sinó que l’usuari haurà d’utilitzar l’esmentada informació i continguts d’acord amb la legislació vigent i les normes de participació de la xarxa.

Podràs participar en determinades accions des de les diferents xarxes socials on la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER tingui presència. Als portals de la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER publicarem les condicions de participació.

6. Mecanisme per indicar la vulneració de drets

En el cas que els administradors dels portals tinguin coneixement que s’ha vulnerat algun dret de propietat intel•lectual sobre continguts publicats, es reserva el dret de retirar-ne el mateix de manera cautelar.

La PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER farà tots els esforços possibles per respectar els drets de propietat intel•lectual i industrial que pertanyin als seus autors i creadors, i impulsarà el seu respecte per als usuaris dels seus serveis. En el cas que un dels seus usuaris vulneri algun precepte dels que es determinen en aquestes condicions, la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER no assumirà les responsabilitats que se’n puguin derivar.

En el cas que un usuari tingui coneixement que el servei està vulnerant algun dret seu, podrà avisar sobre la incidència detectada a través del correu electrònic info@plataforma-llengua.cat.

7. Acceptació de les bases

Cada concurs tindrà unes condicions de participació particulars que s’anunciaran al portal i les condicions generals de participació que seran visibles i accessibles en tot moment per als participants. Abans de participar-hi l'usuari es compromet a llegir-les amb deteniment.

La participació en concursos promoguts per la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER comporta l'acceptació de les bases o de les condicions de participació.

Els guanyadors dels concursos o accions promocionades per la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER accepten expressament que el seu nom sigui publicat en els llocs web de la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER o en les xarxes socials on tingui presència.

8. Suspensió, anul·lació o ajornament dels concursos

La PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER es reserva el dret de suspendre, anul·lar o ajornar qualsevol dels seus concursos. En aquest cas, informarà adequadament dels motius que han generat els canvis en les accions de participació.

9. Jurisdicció i llei aplicable

Les condicions de participació dels concursos i accions de participació de la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER es regeixen per la llei de l’estat espanyol.

Qualsevol controvèrsia o litigi derivats d’aquestes condicions generals i de les específiques de cada acció, serà sotmesa als tribunals i jutjats de la ciutat Barcelona, excepte en el cas de consumidors, que serà el que la llei estableixi.

FORMULARI

La Plataforma per la Llengua ha creat el test de la campanya ‘El català, sona bé?’ per recollir dades d'usuaris participants i poder contactar amb ells. Aquestes dades seran incloses en un fitxer automatitzat titularitat de Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer, amb domicili social C/ Sant Honorat 7, principal 1a, 08002 de Barcelona.

Els usuaris poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una carta escrita a l'adreça indicada o per correu electrònic a: info@plataforma-llengua.cat. Per a més informació, podeu consultar la nostra política de privacitat a: https://www.plataforma-llengua.cat/privacitat/.